That Being Said

Alain Biltereyst, Robert Otto Epstein, Lukas Geronimas & Elizabeth Jaeger

July 18 – August 18, 2013

Elizabeth Jaeger in New York Design News

Elizabeth Jaeger in New York Design News

A round up of New York Design News

Elizabeth Jaeger in Mousse Magazine

Elizabeth Jaeger in Mousse Magazine

Elena Tavecchia Review of The Whitney's Mirror Cells Exhibition

Elizabeth Jaeger in New York Times

Elizabeth Jaeger in New York Times

Ken Johnson Review of The Whitney's Mirror Cells Exhibition